• içki banner

Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Omaý gidrawlika, gidrawlik ulgamyňyzy sürýär

Huaian Oumai Gidrawlik Tehnologiýa Ş., Jiangsu welaýatynyň Huai şäheriniň Çingjiangpu senagat parkynda, häzirki zaman standart ussahanasy we önümçilik enjamlary bilen ýerleşýär.6S we ERP dolandyryş ulgamlary kompaniýamyzda berk ornaşdyrylýar.Kompaniýa Gidrawlik elektrik birliklerini / paketlerini öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşendir.Gidrawlik kuwwat bölümlerimiz howa iş platformasynda, forkliftde, awtoulag göterijisinde, gämi duralgasynda, zyňylýan tirkegde, robot AGV, elektrik basketbol çarçuwasy, beton garyjy, ganat ýük maşyny, zibil kompressory we ş.m. güýçli öndürijilige eýe. Hormatly müşderilerimiz üçin OEM we ODM-ni goldaýarys .

Önümçilik güýçleri

Gysga gowşuryş wagty: gowşuryş wagty 7 günüň içinde.
Quanlity Dolandyryş-marşrut dolandyryşy
1. Işçilerimiziň hemmesi işlemezden ozal zerur taýýarlyk görerler.Gurnama wagtynda "0" kemçiligini üpjün etmek üçin inersenerlerimiz her önüm üçin gurnama prosesi barada jikme-jik görkezme berdiler.
2. Her bölek hereketlendirijiler, manifold, nasoslar ýaly synag edilýär ... Bularyň hemmesi ýygnalmazdan ozal gaty saýlanýar we synagdan geçirilýär.
3. Her bir gidrawliki paket, sargyt mukdary köp ýa-da az bolsa-da, gowşurylmazdan ozal häzirki synag skameýkalarynda 100% synagdan geçirilýär.
Üpjünçilik ukyby: 100000 bölek / .yl

Näme üçin bizi saýlamaly?

Omaý Gidrawlikanyň öndürijilik subut edilen ýazgysy bar.
* Maşyn böleginde "0" göterim detektiv.Gurluşdan öň her bölek, klapan, merkezi manifold, nasos we ş.m. barlanar.
* Sargyt mukdary köp bolsa-da, ugratmazdan ozal önümleri 100% barlamak.
* Trailer, ganat korpusy, stacker, robot senagaty ýaly giňişleýin amaly bilimler ...
* 2 hepdäniň içinde has çalt eltip bermek üçin uly aksiýa.
* Satuw hyzmatyndan öň we soň ajaýyp tehniki goldaw.
* Bäsdeşlik bahasy bilen ygtybarly we durnukly gidrawlik güýç birlikleri.(iň arzan baha däl, sebäbi käbir zawodlar hünärsiz bölekleri satyn alýarlar we özi ýygnaýarlar, käbiri hatda eltip bermezden synagdan geçirmeýärler).

Topar we Medeniýet

Omaýyň esasy maksady, müşderilerimize bazarda bäsdeşlik ukyplylygyny saklamaga mümkinçilik berýän dürli gidrawlik elektrik birliklerini / paketlerini dizaýn etmek we öndürmek. Önümlerimiz senagat, materiallar bilen işlemek, şäher ulaglary, gurluşyk maşynlary we oba hojalygy maşynlarynda giňden ulanylýar .. .

Güýçli we tejribeli korporatiw gözleg we gözleg topary bilen, müşderilerimize ilkibaşdan dizaýn we önümçilige kömek edip bileris we köp ýyllyk tejribämizi bu etaplara ugrukdyrmak, taslamalaryny tamamlamaga kömek etmek üçin ulanyp bileris.Professional satuw toparymyz, satuwdan öňki we satuwdan soňky gözleg hyzmatyny hem hödürläp biler.