Omaý hakda

 • 01

  Korporatiw medeniýet

  Bile çekiň

  Win-win hyzmatdaşlygy

  Dogruçyllyk pragmatiki

  Qualityokary hilli hyzmat

 • 02

  Korporatiw gymmatlyklar

  Hil kepilligi

  Wepalylaryň agramy

  Üstünlige ymtylmak

  Ösüş innowasiýasy

 • 03

  Önümiň artykmaçlyklary

  Ygtybarly we täsirli

  Gowy ussatlyk

  Gowulaşmagy dowam ediň

  Hil gönükdirilen

 • 04

  Hyzmat düşünjesi

  Ilki bilen müşderi

  Gowy hyzmat

  Dogruçyllyk esaslanýar

  Öňdebaryjy tehnologiýa

Gyzgyn önümler

Önümler

HABARLAR

 • Gidrawlik güýç paketiniň iş gollanmasy

  DU NOTDURYŞ Harytlary alanyňyzdan soň, iş gollanmasyny üns bilen we doly okaň we şübhe ýokdugyna göz ýetiriň. Soňra hünärmen elektrikçiňiz zynjyry iş gollanmasyna laýyklykda gurar.Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.1.Outlook Checki ...

 • Gidrotehniki enjamyň umumy kemçilikleri haýsylar?

  Gidrotehniki enjamlaryň köpelmegi bilen, amaly goşundylarda gidrotehniki enjamlaryň öndürijiligi gidrawlik ulgamynyň kadaly işlemegine gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin gidrawliki enjamlaryň kemçilikleri anyklamak we meseleleri çözmek ukybyny özleşdirmeli.Gidrauli ...

 • Kuwwat birligini özleşdirmek - ýokary hilli, ýokary energiýa netijeliligi

  Kuwwat birligi, hereketlendirijiler, gidrawlik nasos, gidrawliki dolandyryş komponentleri, süzgüç enjamlary, media gaplary we beýleki gidrawliki komponentler ýaly güýç çeşmelerini birleşdirýän we daşarky turbageçiriji arkaly silindrler, hereketlendirijiler we tormozlar ýaly hereketlendirijilere birikdirilen gidrawlik güýç ýygnagydyr. ...

 • 24v Gidrawlik güýç paketiniň artykmaçlyklary

  Zawod enjamlarynyň işleýşi wagtynda her gün köp energiýa sarp edilýär we çykdajylaryň bu bölegi amal çykdajylarynyň ep-esli bölegini tutýar.Esasanam kuwwaty köp talap edýän gidrawliki programmalar ulgamynda elektrik energiýasynyň çykdajylary has köp bolýar.Unde ...

 • Elektrik birliginiň iş amaly

  Kuwwat birligi, birnäçe klapan toparynyň hereketine gözegçilik etmek üçin daşarky turbageçiriji ulgamy arkaly birnäçe gidrawliki silindrler bilen birleşdirilen nebit üpjünçiligi enjamy hökmünde ulanylýar.Nebit tanky, nebit nasosy we akkumulýator garaşsyz we ýapyk energiýa çeşmesi ulgamyny emele getirýär.Nebit stat ...

 • Gidrawlik güýç birliginiň içki gurluşy

  Gidrawlik güýç birligi aslynda jübü gidrawlik stansiýasy, onuň aýratyn bölekleri elektrik hereketlendirijisi, suwuk nasos, klapan we ş.m.Gidrawlik stansiýasy bilen deňeşdirilende, ýeňil agram, kiçi göwrüm, ýokary netijelilik we durnukly öndürijilik ýaly aç-açan artykmaçlyklary bar.Şonuň üçin gidrawlik ...

 • Gidrawlik güýç bölüminiň näsazlygy we bejeriş usuly

  1. fuelangyç çüýşesindäki gidrawliki ýag ýok, we nebit zerur bolşy ýaly nebit portundan 30-50 mm uzaklykda ýerleşýär;2. Nebit silindrinde ýa-da nebit turbasynda gaz bar bolsa, ýag turbasyny aýyryň we guruň;3. Tersine klapanyň simleri ...

 • Elektrik birliginde ýagyň ýokary temperaturasynyň esasy sebäpleri

  1. tankan çüýşesiniň göwrümi gaty az we ýylylygyň ýaýramagy ýeterlik däl;ýag sowadyjy enjam gurulmaýar ýa-da sowadyjy enjam bar bolsa-da, kuwwaty gaty az.2. Ulgamdaky zynjyr şowsuz bolanda ýa-da zynjyr gurulmasa, ent ...

 • 1
 • 欧迈
 • 1
 • 1
 • Mini gidrawlik güýç bölümi
 • Mini gidrawlik güýç bölümi
 • Gidrawlik kuwwaty
 • kiçi gidrawlik kuwwaty

Sorag

 • logo