Omaý hakda

 • 01

  Korporatiw medeniýet

  Bile çekiň

  Win-win hyzmatdaşlygy

  Dogruçyllyk pragmatiki

  Qualityokary hilli hyzmat

 • 02

  Korporatiw gymmatlyklar

  Hil kepilligi

  Wepalylaryň agramy

  Üstünlige ymtylmak

  Ösüş innowasiýasy

 • 03

  Önümiň artykmaçlyklary

  Ygtybarly we täsirli

  Gowy ussatlyk

  Gowulaşmagy dowam ediň

  Hil gönükdirilen

 • 04

  Hyzmat düşünjesi

  Ilki bilen müşderi

  Gowy hyzmat

  Dogruçyllyk esaslanýar

  Öňdebaryjy tehnologiýa

Gyzgyn önümler

Önümler

HABARLAR

 • Ac gidrawlik güýç paketini nädip saýlamaly

  AC gidrawlik elektrik birligi üçin bazara girýän bolsaňyz, bar bolan dürli wariantlar sizi geň galdyryp biler.Karar bermezden ozal güýç talaplary, ululyk we aýratynlyklar ýaly faktorlary göz öňünde tutmak möhümdir.Bu makalada nädip dogry AC saýlamalydygyny ara alyp maslahatlaşarys ...

 • Gidrawlik ulgamlaryň arkasyndaky güýç: AC gidrawlik güýç paketleri

  Gidrotehniki ulgamlary kuwwatlandyrmak barada aýdylanda, AC gidrawlik güýç bölümi möhüm komponentdir.Bu kuwwatly enjamlar, alça ýygnaýjylardan we gaýçy liftlerinden başlap, gidrawliki jaklara we presslere çenli dürli gidrawliki enjamlary işletmek üçin zerur güýji üpjün edýär.Ykjam dizaýny we ýokary güýji ...

 • AC gidrawlik güýç birlikleriniň ähmiýetine düşünmek

  Gidrawlik ulgamlar barada aýdylanda, iň oňat öndürijiligi üpjün etmek üçin dogry güýç paketine eýe bolmak möhümdir.Dürli pudaklarda köplenç ulanylýan güýç birliginiň bir görnüşi, AC gidrawliki birligi.Bu ykjam we täsirli bölüm zerur güýç we gözegçilik üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar ...

 • 24VDC gidrawlik güýç birliginiň artykmaçlyklary

  Maşyn we senagat enjamlary dünýäsinde gidrotehniki enjamlar dürli ulgamlary işletmek üçin zerur güýç we güýç bermekde möhüm rol oýnaýar.Gidrawlik kuwwatynyň esasy düzüm böleklerinden biri onuň naprýa .eniýe zerurlygydyr we 24VDC warianty meşhurlyga eýe boldy ...

 • Gidrotehniki enjam işleýän mahaly silindr meselesini nädip çözmeli?

  Gidrotehniki enjamyň işleýşi wagtynda hereketlendirijisi kadaly işe girizilip bilner, ýöne nebit silindri ýokarlanmaýar ýa-da ýok ýa-da gidip duranda durnuksyz.Alty nukdaýnazardan seredip bileris: 1. fuelangyç çüýşesindäki gidrawliki ýag ýok, we ýag t ...

 • Gidrawlik Power Pack önüm gollanmasy

  1. 12V gidrawlik energiýa paketiniň ulgam işleýiş ýörelgesiniň beýany Kompaniýanyň dizaýn ideýasyna görä ulgamyň iş prinsipi we yzygiderliligi aşakdakylardyr: 1. Motor hereketlendiriji aýlanýar, birikdiriji arkaly gidrawliki ýagy siňdirýär, uzaldyşyna düşünýär ...

 • Gidrawlik güýç paketiniň iş gollanmasy

  DU NOTDURYŞ Harytlary alanyňyzdan soň, iş gollanmasyny üns bilen we doly okaň we şübhe ýokdugyna göz ýetiriň. Soňra hünärmen elektrikçiňiz zynjyry iş gollanmasyna laýyklykda gurar.Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.1.Outlook Checki ...

 • Gidrotehniki enjamyň umumy kemçilikleri haýsylar?

  Gidrotehniki enjamlaryň köpelmegi bilen, amaly goşundylarda gidrawlik elektrik birlikleriniň öndürijiligi gidrawlik ulgamynyň kadaly işlemegine gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin gidrawliki enjamlaryň kemçilikleri anyklamak we meseleleri çözmek ukybyny özleşdirmeli.Gidrauli ...

 • 1
 • 欧迈

Sorag

 • logo