• içki banner

Habarlar

Habarlar

 • Gidrawlik güýji dogry bejermegiň ähmiýeti

  Gidrawlik elektrik ulgamlary önümçilik, gurluşyk we transport ýaly dürli pudaklarda möhümdir.Bu ulgamlar güýç öndürmek üçin suwuklygyň güýjüne bil baglaýarlar, olary agyr tehnikalaryň we enjamlaryň işlemegi üçin möhüm edýär.Şeýle-de bolsa, beýleki mehaniki ulgamlar ýaly, h ...
  Koprak oka
 • Miniatý elektro-gidrawlik silindrleriň güýji we takyklygy

  Senagat awtomatlaşdyryş we tehnika pudagynda ykjam we güýçli komponentlere isleg barha artýar.Mikro elektro-gidrawlik silindrler bu ugurda oýun çalşyjysyna öwrüldi, ululygynyň, güýjüniň we takyklygynyň ajaýyp kombinasiýasyny hödürleýär.Bu innowasiýa enjamlary revolutio ...
  Koprak oka
 • Ownuk gidrawlikanyň güýji: ykjam we täsirli çözgütler

  Gidrawlik ulgamlar, dürli amaly programmalar üçin zerur bolan güýji we gözegçiligi üpjün edip, her pudakda möhümdir.Uly gidrotehniki enjamlar adatça agyr işler üçin ulanylsa-da, kiçi gidrawlik desgalary ykjam ululygy we öndürijiligi sebäpli has meşhur bolýar ...
  Koprak oka
 • Ac gidrawlik güýç paketini nädip saýlamaly

  AC gidrotehniki enjamy saýlanyňyzda, aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk önümi saýlamagyňyzy üpjün etmeli birnäçe möhüm faktor bar.AC gidrawlik elektrik birlikleri dürli önümçilik we täjirçilik goşundylarynda möhüm element bolup, işlemek üçin zerur güýji üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Iň oňat ODM AC gidrawlik zawodyny saýlamak üçin iň soňky gollanma

  ODM AC gidrawlik zawodyny gözleýärsiňizmi?Indi ikirjiňlenmäň!Bu giňişleýin gollanmada, ODM AC gidrawlik zerurlyklaryňyz üçin iň oňat zawod saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly esasy faktorlaryň üstünden bararys.ODM (Asyl dizaýn öndürijisi) AC gidrawlik pro ... barada aýdylanda.
  Koprak oka
 • Ac gidrawlik güýç paketini nädip saýlamaly

  AC gidrawlik elektrik birligi üçin bazara girýän bolsaňyz, bar bolan dürli wariantlar sizi geň galdyryp biler.Karar bermezden ozal güýç talaplary, ululyk we aýratynlyklar ýaly faktorlary göz öňünde tutmak möhümdir.Bu makalada nädip dogry AC saýlamalydygyny ara alyp maslahatlaşarys ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik ulgamlaryň arkasyndaky güýç: AC gidrawlik güýç paketleri

  Gidrotehniki ulgamlary kuwwatlandyrmak barada aýdylanda, AC gidrawlik güýç bölümi möhüm komponentdir.Bu kuwwatly enjamlar, alça ýygnaýjylardan we gaýçy liftlerinden başlap, gidrawliki jaklara we presslere çenli dürli gidrawliki enjamlary işletmek üçin zerur güýji üpjün edýär.Ykjam dizaýny we ýokary güýji ...
  Koprak oka
 • AC gidrawlik güýç birlikleriniň ähmiýetine düşünmek

  Gidrawlik ulgamlar barada aýdylanda, iň oňat öndürijiligi üpjün etmek üçin dogry güýç paketine eýe bolmak möhümdir.Dürli pudaklarda köplenç ulanylýan elektrik birliginiň bir görnüşi, AC gidrawliki birligi.Bu ykjam we täsirli bölüm zerur güýç we gözegçilik üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • 24VDC gidrawlik güýç birliginiň artykmaçlyklary

  Maşyn we senagat enjamlary dünýäsinde gidrotehniki enjamlar dürli ulgamlary işletmek üçin zerur güýç we güýç bermekde möhüm rol oýnaýar.Gidrawlik kuwwatynyň esasy düzüm böleklerinden biri onuň naprýa .eniýe zerurlygydyr we 24VDC warianty meşhurlyga eýe boldy ...
  Koprak oka
 • Gidrotehniki enjam işleýän mahaly silindr meselesini nädip çözmeli?

  Gidrotehniki enjamyň işleýşi wagtynda hereketlendirijisi kadaly işe girizilip bilner, ýöne nebit silindri ýokarlanmaýar ýa-da ýok ýa-da gidip duranda durnuksyz.Alty tarapdan seredip bileris: 1. fuelangyç çüýşesindäki gidrawlik ýagy ýok, we ýag t ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik Power Pack önüm gollanmasy

  1. 12V gidrawlik energiýa paketiniň ulgam işleýiş ýörelgesiniň beýany Kompaniýanyň dizaýn ideýasyna görä ulgamyň iş prinsipi we yzygiderliligi aşakdakylardyr: 1. Motor hereketlendiriji aýlanýar, birikdiriji arkaly gidrawliki ýagy siňdirýär, uzaldyşyna düşünýär ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik güýç paketiniň iş gollanmasy

  Gidrawlik güýç paketiniň iş gollanmasy

  DU NOTDURYŞ Harytlary alanyňyzdan soň, iş gollanmasyny üns bilen we doly okaň we şübhe ýokdugyna göz ýetiriň. Soňra hünärmen elektrikçiňiz zynjyry iş gollanmasyna laýyklykda gurar.Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.1.Outlook Checki ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3