• içki banner

Habarlar

Habarlar

 • Gidrotehniki enjam işleýän mahaly silindr meselesini nädip çözmeli?

  Gidrotehniki enjamyň işleýşi wagtynda hereketlendirijisi kadaly işe girizilip bilner, ýöne nebit silindri ýokarlanmaýar ýa-da ýok ýa-da gidip duranda durnuksyz.Alty tarapdan seredip bileris: 1. fuelangyç çüýşesindäki gidrawlik ýagy ýok, we ýag t ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik Power Pack önüm gollanmasy

  1. 12V gidrawlik energiýa paketiniň ulgam işleýiş ýörelgesiniň beýany Kompaniýanyň dizaýn ideýasyna görä ulgamyň iş prinsipi we yzygiderliligi aşakdakylardyr: 1. Motor hereketlendiriji aýlanýar, birikdiriji arkaly gidrawliki ýagy siňdirýär, uzaldyşyna düşünýär ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik güýç paketiniň iş gollanmasy

  Gidrawlik güýç paketiniň iş gollanmasy

  DU NOTDURYŞ Harytlary alanyňyzdan soň, iş gollanmasyny üns bilen we doly okaň we şübhe ýokdugyna göz ýetiriň. Soňra hünärmen elektrikçiňiz zynjyry iş gollanmasyna laýyklykda gurar.Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.1.Outlook Checki ...
  Koprak oka
 • Gidrotehniki enjamyň umumy kemçilikleri haýsylar?

  Gidrotehniki enjamyň umumy kemçilikleri haýsylar?

  Gidrotehniki enjamlaryň köpelmegi bilen, amaly goşundylarda gidrotehniki enjamlaryň öndürijiligi gidrawlik ulgamynyň kadaly işlemegine gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin gidrawliki enjamlaryň kemçilikleri anyklamak we meseleleri çözmek ukybyny özleşdirmeli.Gidrauli ...
  Koprak oka
 • Kuwwat birligini özleşdirmek - ýokary hilli, ýokary energiýa netijeliligi

  Kuwwat birligini özleşdirmek - ýokary hilli, ýokary energiýa netijeliligi

  Kuwwat birligi, hereketlendirijiler, gidrawlik nasos, gidrawliki dolandyryş komponentleri, süzgüç enjamlary, media gaplary we beýleki gidrawliki komponentler ýaly güýç çeşmelerini birleşdirýän we daşarky turbageçiriji arkaly silindrler, hereketlendirijiler we tormozlar ýaly hereketlendirijilere birikdirilen gidrawlik güýç ýygnagydyr. ...
  Koprak oka
 • 24v Gidrawlik güýç paketiniň artykmaçlyklary

  24v Gidrawlik güýç paketiniň artykmaçlyklary

  Zawod enjamlarynyň işleýşi wagtynda her gün köp energiýa sarp edilýär we çykdajylaryň bu bölegi amal çykdajylarynyň ep-esli bölegini tutýar.Esasanam kuwwaty köp talap edýän gidrawliki programmalar ulgamynda elektrik energiýasynyň çykdajylary has köp bolýar.Unde ...
  Koprak oka
 • Elektrik birliginiň iş amaly

  Elektrik birliginiň iş amaly

  Kuwwat birligi, birnäçe klapan toparynyň hereketine gözegçilik etmek üçin daşarky turbageçiriji ulgamy arkaly birnäçe gidrawliki silindrler bilen birleşdirilen nebit üpjünçiligi enjamy hökmünde ulanylýar.Nebit tanky, nebit nasosy we akkumulýator garaşsyz we ýapyk energiýa çeşmesi ulgamyny emele getirýär.Nebit stat ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik güýç birliginiň içki gurluşy

  Gidrawlik güýç birliginiň içki gurluşy

  Gidrawlik güýç birligi aslynda jübü gidrawlik stansiýasy, onuň aýratyn bölekleri elektrik hereketlendirijisi, suwuk nasos, klapan we ş.m.Gidrawlik stansiýasy bilen deňeşdirilende, ýeňil agram, kiçi göwrüm, ýokary netijelilik we durnukly öndürijilik ýaly aç-açan artykmaçlyklary bar.Şonuň üçin gidrawlik ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik güýç bölüminiň näsazlygy we bejeriş usuly

  Gidrawlik güýç bölüminiň näsazlygy we bejeriş usuly

  1. fuelangyç çüýşesindäki gidrawliki ýag ýok, we nebit zerur bolşy ýaly nebit portundan 30-50 mm uzaklykda ýerleşýär;2. Nebit silindrinde ýa-da nebit turbasynda gaz bar bolsa, ýag turbasyny aýyryň we guruň;3. Tersine klapanyň simleri ...
  Koprak oka
 • Elektrik birliginde ýagyň ýokary temperaturasynyň esasy sebäpleri

  Elektrik birliginde ýagyň ýokary temperaturasynyň esasy sebäpleri

  1. tankan çüýşesiniň göwrümi gaty az we ýylylygyň ýaýramagy ýeterlik däl;ýag sowadyjy enjam gurulmaýar ýa-da sowadyjy enjam bar bolsa-da, kuwwaty gaty az.2. Ulgamdaky zynjyr şowsuz bolanda ýa-da zynjyr gurulmasa, ent ...
  Koprak oka
 • Mini gidrawlik kuwwatyny saýlamak

  Mini gidrawlik kuwwatyny saýlamak

  Mini gidrawliki kuwwat aslynda kiçi göwrümli, ykjam gurluş, ýeňil agram, arzan bahaly, ýönekeý işlemek we tehniki hyzmat etmek we amatly tehniki hyzmat etmek ýaly artykmaçlyklara eýe bolan kiçi gidrawlik elektrik nasos stansiýasydyr.Adaty iş şertlerinde o ...
  Koprak oka
 • Gidrotehniki enjamyň roly

  Gidrotehniki enjamyň roly

  Gidrawlik kuwwaty kiçi integrirlenen gidrawlik stansiýasydyr.Motor we ýag nasosynyň dürli gidrawlik enjamlaryndan durýar.Ykjam gurluşyň, kiçi göwrümiň, ýeňil agramyň, ýokary netijeliligiň, ygtybarly öndürijiligiň we ş.m. artykmaçlyklary bar Önümler p ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2