• içki banner

Gidrawlik güýç paketiniň iş gollanmasy

Gidrawlik güýç paketiniň iş gollanmasy

BELLIK :

Harytlary alanyňyzdan soň, amal gollanmasyny üns bilen we doly okaň we şübhe ýokdugyna göz ýetiriň. Soňra hünärmen elektrikçiňiz zynjyry iş gollanmasyna laýyklykda gurar.Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

1.Outlook barlamak

Alandan soňGidrawlik güýç paketi, ilki bilen harytlaryň umumy ýagdaýyna gözegçilik ediň.Daşarky zeper bar bolsa, harytlary ulanmagy bes ediň we ilkinji gezek zawodymyz bilen habarlaşyň.Diňe mesele çözülenden soň ulanylyp bilner.

2. 12V gidrawlik güýç paketiniň esasy komponentleriniň beýany

1.Motor : DC12V 、 2.2KW

2. Dişli nasos : 1.6CC / R.

3.Solenoid klapan al Adaty ýapyk 、 12V

4.Oil tank : 8L inedördül tank, kesel görnüşi.

3. Gurmak

1. Haýyş edýärintok gaplary 2 sany M10 bolt bilen.Iki goşmaça gurnama aralygy 60mm we 82mm

2. PT portunyň ululygy M14 * 1.5.

3. Bakdaky gyzyl dem alyş gapagyny açyň we gidrawliki ýagy bakyň içine sokuň.Levelörite dereje görkezijisini dem alýan gapagyň aşagyndaky pomada bilen ölçäp bolýar.Gidrawlik ýag derejesi bakyň gorizontal beýikligine 4/5 ýetmeli.. )

4. Adatça köýneklere garşy gidrawliki ýagy No46 (ýa-da 3232) saýlaň.Tomusda temperatura ýokary bolsa, pls ýok saýlamasyna degişlidir.64 geýmäge garşy gidrawlik ýag.

5. Gidrawlik ýagyň temperaturasy, iş wagtynda 30 ~ 55 between arasynda bolýar.Ulgamy gün şöhlesine gönüden-göni täsir etmäň we ulgamyň gowy şemalladylmagyny üpjün ediň.Ulgam ýokary ýygylykda ulanylanda, gidrawliki ýagyň temperaturasyna has köp üns bermeli.Gidrawlik ýagyň temperaturasy gaty ýokary bolsa, derrew ulanmagy bes ediň.Oilagyň sowamagyna garaşyň we soňra ulanyň.

4. Sim birikdirmesiniň beýany

Motory, motor hereketlendirijisini we solenoid klapan rulonyny degişlilikde DC24V zynjyryna birikdiriň.

1


Iş wagty: 26-2022-nji oktýabr