• içki banner

Gidrawlik güýç paketleriniň umumy näsazlyklaryny nädip ýeňip geçmeli?

Gidrawlik güýç paketleriniň umumy näsazlyklaryny nädip ýeňip geçmeli?

1.Eger motor işlemeýän bolsa, birikme zynjyrynyň dogrudygyny barlaň.

2. Motor hereket edende, gidrawlik silindr ýokarlanmaýar ýa-da durnuksyzlygy ýokarlandyrmaýar.

(1) Gidrawlik silindrdäki ýag derejesi gaty pes bolup, görkezilen ýag derejesine ýag goşýar;

(2) oilagyň ýapyşygy gaty uly ýa-da gaty az. Gidrawlik ýagy ulanmak has gowudyr;

(3) sorujy süzgüç petiklenýär, arassalanýar ýa-da çalşylýar;

(4) sorujy turba möhürlenmeýär ýa-da syzmaýar.

(5) Solenoid klapan ýa-da el bilen ýapylýan klapan ýapylmaýar, solenoid klapany arassalaň ýa-da täze klapan ulanyň;

Gidrawlik ulgamynda yrgyldy çeşmeleri (gidrawlik nasoslar, gidrawlik hereketlendirijiler, hereketlendirijiler we ş.m.) köplenç aşaky plastinkada, turbageçirijilerde we ş.m. rezonans döredýär;ýa-da nasoslar we klapanlar ýaly komponentleriň rezonansy uly ses çykarýar.Bu hadysa üçin turbageçirijiniň uzynlygyny üýtgetmek arkaly turbanyň tebigy yrgyldy ýygylygy üýtgedilip bilner we ýok etmek üçin käbir klapanlaryň gurnama ýagdaýy üýtgedilip bilner.

Gidrawlik ýagy ýaramazlaşdy ýa-da hapalar bar.Gidrawlik ýagy uzak wagtlap ulanylandan soň, gidrawliki ýagda hapalar bolup biler ýa-da ýaramazlaşyp biler.Suwuk bölejikleriniň, reňkiniň we ysynyň bardygyny barlamak üçin bir mysal alyň.Gerek bolsa gidrawliki ýagy çalşyň.Gidrawlik nasos hem gidrawlik ýagyň akymyna täsir edýän esasy faktor.Uzak wagtlap ulanylandan soň, gidrawlik nasos aňsatlyk bilen könelmegine sebäp bolar.Gidrawlik göteriji platformanyň tizligi haýal bolanda, gidrawlik nasosyň nebit üpjünçiliginiň akymynyň üýtgemezligini barlamaly.Könelen bolsa, kepillik möhletinden gaça durmak üçin wagtynda öndüriji bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Iş wagty: Mart-18-2022