• içki banner

Gidrawlik güýç birliginiň içki gurluşy

Gidrawlik güýç birliginiň içki gurluşy

Gidrawlik güýç birligi aslynda jübü gidrawlik stansiýasy, onuň aýratyn bölekleri elektrik hereketlendirijisi, suwuk nasos, klapan we ş.m.

Gidrawlik stansiýasy bilen deňeşdirilende, ýeňil agram, kiçi göwrüm, ýokary netijelilik we durnukly öndürijilik ýaly aç-açan artykmaçlyklary bar.Şonuň üçingidrawlik kuwwatyawtoulag önümçiliginde we gurluşyk pudagynda giňden ulanylýar.

Mundan başga-da, tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen onuň wezipeleri hem yzygiderli gowulaşýar.Gidrawlik kuwwatynyň ululygy az bolsa-da, içki organlary gaty çylşyrymly.

Gidrawlik kuwwatyesasan basyş döretmek üçin suwuklygyň akymyny ulanyň.Daşarky leňňer basylanda mehaniki energiýa basyş çykyşyna öwrüler, soňra bolsa porşon agramy ýokarlandyrmak üçin birnäçe turba hereketleri bilen basylýar we basyş ýene mehaniki energiýa öwrüler.Aslynda, bu proses energiýany iki dürli usulda özara öwürmek prosesi.

Klapan has uly açylanda has köp suwuklyk girýär we soňra bedeniň hereket tizligi tizlenýär, ýogsam hereket tizligi peselýär.


Iş wagty: Awgust-02-2022