• içki banner

Elektrik birliginde ýagyň ýokary temperaturasynyň esasy sebäpleri

Elektrik birliginde ýagyň ýokary temperaturasynyň esasy sebäpleri

1. tankan çüýşesiniň göwrümi gaty az we ýylylygyň ýaýramagy ýeterlik däl;ýag sowadyjy enjam gurulmaýar ýa-da sowadyjy enjam bar bolsa-da, kuwwaty gaty az.

2. Ulgamdaky zynjyr şowsuz bolanda ýa-da zynjyr gurulmasa, nebit nasosynyň tutuş akymy, işini bes edeninde ýokary basyş astynda aşýar, netijede suwuň ýitmegine we ýylylygyň ýokarlanmagyna sebäp bolýar.

3. Ulgam turbageçirijisi gaty inçe we gaty uzyn, egilmek gaty köp we ýerli basyş ýitgisi we prosesiň dowamynda basyşyň ýitmegi uly.

4. Komponentiň takyklygy ýeterlik däl we gurnamagyň hili pes we otnositel hereketleriň arasyndaky mehaniki sürtülme ýitgisi uly.

5. Armaturalaryň ýerleşdirilen arassalanylyşy gaty az, ýa-da ulanylandan we geýilenden soň arassalamak gaty uly, içerki we daşarky syzmak uly bolup, uly göwrümiň ýitmegine sebäp bolýar.Nasosyň göwrümli netijeliligi peselse, temperatura çalt ýokarlanýar.

6. Gidrawlik ulgamyň iş basyşy hakyky zerurlykdan has ýokary sazlanýar.Käwagt möhür gaty berk bolany üçin ýa-da möhüriň zaýalanmagy we syzmagy artýandygy sebäpli işlemek üçin basyşy ýokarlandyrmaly bolýar.

7. Howanyň we iş gurşawynyň temperaturasy ýokary bolup, nebitiň temperaturasynyň ýokarlanmagyna sebäp bolýar.

8. Nebitiň ýapyşygy nädogry saýlanýar.Capyşyklygy uly bolsa, ýelmeşme garşylygy uly bolar.Capyşyklygy gaty az bolsa, syzmak artar.Iki şert hem ýylylygyň döremegine we temperaturanyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.


Iş wagty: Iýul-22-2022