• içki banner

Gidrawlik güýç paketiniň / bölüminiň ulanylyşy haýsy meselelere üns bermeli?

Gidrawlik güýç paketiniň / bölüminiň ulanylyşy haýsy meselelere üns bermeli?

1. Nebit sorujy porty üçin pes süzgüç takyklygy we ýokary tok geçirijilik ukyby bolan süzgüç ulanmak has gowudyr.Gowy haryt dolanyşygy kuwwaty bolan ýag sorujy süzgüç, kawitasiýa sebäp bolup biler.Oilag sorujy süzgüç, uly bölejik howany hapalaýan maddalaryň gidrawlik ulgamyna girmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.Adatça, gidrawli dişli nasoslar sorujy süzgüçleri ulanyp bilmeýärler.

2. Turbageçiriji süzgüçler, adatça has möhüm komponentleriň ýokarky we aşaky akymlarynda gurulýar.Süzgüç takyklygy komponentleriň sürtülme jübütleriniň biri-birine gabat gelýän boşlugyndan has ýokary bolmaly.Serwo dolandyryş ulgamynyň turbageçiriji süzgüji bu önümden aýlanyp geçmek üçin ulanylyp bilinmez we süzgüç elementi ýokary iş basyşyna çydamlydyr.

3. returnag yzyna gaýdýan süzgüç pes basyşa garşylygy bar.Galyň gidrawlik silindrli gidrawlik ulgamda süzgüçden gelýän umumy akym nasosyň umumy akymyndan ýokary bolmaly.Süzgüçiň umumy akymyna üns beriň, süzgüçiň umumy akymy nasosyň we gidrawliki silindriň umumy akymyndan ýokary bolmaly.Porzin çybygynyň öň we yzky çep we sag otaglarynyň umumy meýdanynyň köpelmegi.Gidrotehniki enjamyň gidrawlik ulgamynyň içki bölegi, esasy iş basyşynyň bölekleri bilen enjamlaşdyrylan.Diastolik basyş ýüze çykan ýagdaýynda, birleşdirilen kiçi gidrawlik silindr, mehaniki kinetiki energiýanyň işlemegi üçin iş basyş ýagyny daşamak işini ýerine ýetirer.Maşyn we enjamlar üçin iň esasy hereketlendiriji güýji üpjün edýän iş basyşy energiýasyna gaty gowy öwrülýär.Çykýan gidrawliki ýag, iş basyşynyň hereketlendiriji güýje öwrülmegini tamamlaýan içki porşen çybyk temasynyň işjeňligini ýokarlandyrmak üçin birnäçe hakyky amallary başdan geçirýär.Gidrotehniki enjamyň tutuş işi tamamlandy.


Iş wagty: Mart-18-2022